LICENȚĂ
Informații referitoare strict la licență
DataExplicație
11-14 septembrieÎnscrierea candidaţilor (inclusiv sâmbăta)
15 septembrieAfişarea rezultatelor iniţiale (duminică)
16-17 septembrieContestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor
16-17 septembrieConfirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii în aşteptare
18 septembrieRedistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării
18 septembrieAfișarea rezultatelor după redistribuiri
19 septembrieConfirmarea locurilor după redistribuire (inclusiv duminica)
20 septembrieAfişarea listelor finale
MASTERAT
Informații referitoare strict la masterat
DataExplicație
11-13 septembrieÎnscrierea candidaţilor
14 septembrieInterviuri
15 septembrieAfișarea rezultatelor inițiale
16-17 septembrieContestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor
16-17 septembrieConfirmarea ocupării locului
18 septembrieRedistribuiri
18 septembrieAfișarea rezultatelor după redistribuire
19 septembrieConfirmarea ocupării locului după redistribuire
20 septembrieAfişarea rezultatelor finale
Acte necesare pentru ÎNSCRIERE, nivel LICENȚĂ
Fişa de înscriere (se va completa la înscriere sau se poate descărca de pe site)
Carte de identitate (original)
Scrisoarea de motivaţie (se va completa la înscriere sau se poate descărca de pe site)
Chitanţa care dovedeşte plata taxei de admitere (taxa se achită la casieria facultăţii, în perioada admiterii)
Adeverinţa sau diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu cea de bacalaureat, în original sau copie legalizată (se returnează candidaţilor după verificarea datelor completate pe fişa de înscriere).
Acte necesare pentru ÎNSCRIERE, nivel MASTERAT
Fişa de înscriere (se va completa la înscriere sau se poate descărca de pe site);
Certificatul de naștere (în original și fotocopie);
Cartea de identitate (fotocopie);
Diploma de bacalaureat (în original);
Foaie matricolă liceu (în original);
Diploma de licență sau adeverința de licență (în original);
Pentru promoțiile mai vechi de 2019, foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licență (în original);
Certificat de competență lingvistică, nivel minim B2 (în original); EXCEPȚIE: abolvenții unor programe de licență în limba străină în care se desfășoară și specializarea aleasă de candidat.
Două fotografii tip ¾ cm;
Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, cu mențiunea „clinic sănătos” (în original);
Alte documente, în funcție de cerințele specifice fiecărei specializări (CV, scrisoare de intenție);
Chitanţa care dovedeşte plata taxei de admitere (taxa se achită la casieria facultăţii, în perioada admiterii);
Actele vor fi depuse într-un dosar plic.
În cazul în care candidatul a fost inmatriculat (anterior sau concomitent înscrierii) la o alta facultate, e necesară adeverință care atestă numărul de ani și perioada școlarizării, precum și forma de finanțare a fiecărui an universitar
Specializări LicențăÎnvățământ cu frecvențăÎnvățământ la distanță
ŞTIINŢE POLITICE3 ani, RO, HU, EN-
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE3 ani, RO, HU, DE3 ani, RO
JURNALISM3 ani, RO, HU, DE, EN3 ani, RO
PUBLICITATE3 ani, RO-
MEDIA DIGITALĂ3 ani, RO-
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ3 ani, RO, HU3 ani, RO
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, SATU-MARE-3 ani, RO
ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ, SF. GHEORGHE3 ani, RO, HU-
ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ, BISTRIȚA3 ani, RO3 ani, RO
PUBLIC HEALTH3 ani, EN-
LEADERSHIP ÎN SECTORUL PUBLIC3 ani, EN-
STUDII DE CONFLICT3 ani, RO-

Criterii de selecție (click pentru detalii):

Etapa I (eliminatorie): 
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație, redactată în limba programului respectiv, care se depune la înscriere, notată cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecției/Respins.
Candidații care se înscriu la programe în altă limbă decât română și maghiară pot susține o probă de verificare a cunoștințelor în limba programului respectiv. Doar candidații declarați admiși în urma acestei verificări vor intra în etapa a doua de admitere.

Etapa a II-a:
Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de următorul criteriu: media examenului de la bacalaureat.
În urma redistribuirii locurilor rămase neconfirmate de către candidații admiși în etapa a II-a, candidații de pe listele de așteptare care solicită redistribuirea și candidații distribuiți în etapa a II-a care nu au fost admiși la prima lor opțiune vor intra în etapa a III-a.

Etapa a III-a:
La finele etapelor I și II de admitere, candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de respinși.

Exemple de repartizare (click pentru detalii):

Spre deosebire de alte facultăți, la FSPAC este luată în considerare nu doar media ci și motivația candidatului de a studia un anumit domeniu, astfel:

Admiterea la FSPAC se desfăşoară în două etape, respectând opţiunile candidaţilor pentru o anumită specializare, linie de studiu și/sau formă de învăţământ, strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Întrucât specializarea are prioritate în raport cu media, în interiorul specializării, ierarhizarea pentru buget/taxă se face în funcție de medie.

  • Exemplu: un candidat va fi repartizat, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu prioritate în interiorul primei specializări pentru care a optat (în limita numărului de locuri bugetate/cu taxă disponibile), în cazul în care locurile primei specializări alese au fost epuizate, va fi redirecționat către cea de-a doua specializare aleasă (în limita numărului de locuri bugetate/cu taxă disponibile), apoi către cea de-a treia sau a…. X-a opţiune 
  • Exemplu: Candidatul 1 are ca primă opțiune specializarea Leadership și media la bacalaureat 8.50. Candidatul 2 are ca primă opțiune specializarea Jurnalism, iar specializarea Leadership este a doua lui opțiune; are media de bacalaureat 9.00. În cazul în care candidatul 2 nu poate fi repartizat la prima opțiune – nu are media necesară – el va fi repartizat la a doua opțiune, dacă sunt locuri disponibiledupă candidatul 1deși are media de bacalaureat mai mare, pentru că specializarea Leadership este a doua lui opțiune.
  • Exemplu: Un candidat a mai fost student admis pe un loc bugetat și a urmat un an universitar. Candidatul poate fi admis la noua specializare doar pe un loc cu taxă, dar poate trece, în funcție de medie, pe un loc bugetat pentru anii II și III

Ordinea opţiunilor rămâne definitivă, neputând fi modificată după semnarea și depunerea fişei de înscriere de către candidat. Orice schimbare a tipului de loc ocupat (trecerea de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat; trecerea de la învăţământ la distanță la învățământ cu frecvență; trecerea de la o specializare la alta, trecerea de la o linie de studiu la alta), se va face automat, după redistribuiri, respectând ordinea opţiunilor candidatului, exprimată în fişa de înscriere. Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student, dobândită prin confirmarea locului, după data de 30 iulie 2019, locul rămas liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor, din cadrul aceleiași specializări, astfel:

  1. cu unul dintre candidaţii care au obţinut media generală egală cu cea a ultimului candidat admis pe locurile bugetate, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate;
  2. cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetat.
Specializări Masterat
1. Specializarea Sănătate publică/Master of public health (limba engleză)
2. Specializarea Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (limba engleză)
Specializarea are 2 module:
a. Managementul serviciilor publice – limba engleză
b. Managementul organizaţiilor neguvernamentale – limba engleză
3. Specializarea Administraţie publică (limba engleză)
Specializarea are 2 module:
a. Guvernanţa economică a serviciilor publice – limba engleză
b. Dezvoltare comunitară şi planificare urbană – limba engleză
4. Specializarea Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management (limba engleză)
Criterii de selecție (pentru specializările 1-4) :
Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
5. Specializarea Știință, tehnologie și inovare în guvernare / Science, technology and innovation in public governance (limba engleză)
Criterii de selecție:
Proiect pe tema “O guvernare performantă prin utilizarea tehnologiei” și CV, ambele redactate în limba engleză.
Detalii proiect:
1. Structura: liberă, la alegere.
2. Conţinutul: identificarea unei probleme si a solutiei/soluţiilor posibile aferente.
Nota: Pot fi utilizate materiale scrise/ foto/ audio-video
6. Specializarea Administraţie publică (limba română)
7. Specializarea Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice (limba română)
8. Specializarea Managementul resurselor umane în sectorul public (limba română)
Criterii de selecție (pentru specializările 6-8) :
Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.
9. Specializarea Management și politici publice (limba maghiară)
Criterii de selecție :
Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba maghiara
10. Specializarea Producţie media (limba română)
11. Specializarea Management media (limba română)
Criterii de selecție (pentru specializările 10, 11) :
Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV - 50%
Media de la examenul licenţă - 50%
12. Specializarea Comunicare mediatică/Media Communication (limba engleză)
Criterii de selecție :
Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză - 50%
Media examenului de licenţă - 50%
13. Specializarea Publicitate (limba română)
14. Specializarea Relaţii publice (limba română)
Criterii de selecție (pentru specializările 13, 14) :
Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 70%
Media examenului de licenţă - 30%
15. Specializarea Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi engleză)
Criterii de selecție :
Interviu motivaţional în limba germană - 70%
Media generală de licenţă - 30%
16. Specializarea Relaţii publice şi publicitate (limba engleză)
Criterii de selecție :
Interviu motivaţional în limba engleză - 70%
Media generală de licenţă - 30%
17. Specializarea Studii media aplicate (limba maghiară)
Criterii de selecție :
Interviu motivațional - 50%
Media examenului de licenţă - 50%
18. Specializarea Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară)
Criterii de selecție :
Interviu motivaţional - 70%
Media examenului de licenţă - 30%
19. Specializarea Managementul organizaţiilor politice (limba română)
Criteriu de selecție :
Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV
20. Specializarea Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (limba engleză)
21. Specializarea Dezvoltare internaţională (limba engleză)
Criterii de selecție (pentru specializările 20, 21) :
Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză - 25%
Interviu motivaţional - 75%
Specializări Masterat IFR
1. Specializarea Administraţie publică (limba română)
Criterii de selecție:
Scrisoare de intenție și CV, ambele redactate în limba română – 50%
Media generală de absolvire a studiilor – 50%
2. Specializarea Management media (limba română)
Criterii de selecție :
Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție și a unui CV – 50%
Media de la examenul de licență – 50%
3. Specializarea Publicitate (limba română)
4. Specializarea Relaţii publice (limba română)
Criteriu de selecție (pentru specializările 3-4):
Scrisoare de motivație care se depune la dosar – 100%.
Specializarea / licențăLimbaBugetTaxăTaxă ID
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂR012054
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂM538-
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ BISTRIȚAR06913
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ SATU-MARER--0
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ SATU-MAREM---
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ SF. GHEORGHER384-
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ SF. GHEORGHEM1330-
LEADERSHIP ÎN SECTORUL PUBLICE227-
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICER0045
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICEM08-
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICEG329-
JURNALISMR01048
JURNALISMM27-
JURNALISME010-
JURNALISMG426-
MEDIA DIGITALĂR01-
PUBLICITATER00-
ȘTIINȚE POLITICER048-
ȘTIINȚE POLITICEM320-
ȘTIINȚE POLITICEE222-
PUBLIC HEALTHE819-
STUDII DE CONFLICTR050-
Specializarea / masteratBugetTaxă
Administraţie publică (în limba engleză)232
Analiza și managementul conflictelor (în limba engleză)134
Administraţie publică020
Administraţie publică IFR020
Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (în limba engleză)532
Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice019
Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance (în limba engleză)2*33
Sănătate publică/Public Health (în limba engleză)029
Managementul resurselor umane în sectorul public07
Management și politici publice (în limba maghiară)823
Producţie media832
Publicitate00
Publicitate - IFR046
Relaţii publice00
Relaţii publice - IFR045
Studii media aplicate (în limba maghiară)026
Publicitate şi relaţii publice (în limbile germană şi engleză)00
  Relaţii publice şi publicitate (în limba engleză)00
Comunicare mediatică-Media communication (în limba engleză)030
Tehnici avansate de comunicare (în limba maghiară)032
Management media118
Management media - IFR030
Dezvoltare internaţională (în limba engleză)042
Managementul organizaţiilor politice832
Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (în limba engleză)043
*unele locuri la buget sunt disponibile cu ajutorul partenerilor noștri din mediul privat și ONG

La confirmarea locului la taxă trebuie achitată prima rată din tranșa de școlarizare.

Prima rată = 25% din taxa de școlarizare.

Taxe școlarizare licențăZI / leiID / lei
ŞTIINŢE POLITICE2600-
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE29002800
JURNALISM30002800
PUBLICITATE2900-
MEDIA DIGITALĂ3400-
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ27002600
PUBLIC HEALTH4300-
LEADERSHIP ÎN SECTORUL PUBLIC3000-
ȘTIINȚA DATELOR SOCIALE3200-
STUDII DE CONFLICT3000-
Taxe școlarizare MasteratZI / leiIFR / lei
Administraţie Publică-RO28002600
Administraţie Publică-EN2800-
Management si politici publice - HU2800-
Managementul instituţiilor publice şi non-profit2800-
Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice2800-
Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/ Science, technology and innovation in public governance2800-
Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management35003000
Managementul organizaţiilor politice2800-
Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale2800-
Dezvoltare internaţională2800-
Comunicare si marketing in sectorul politic2700-
Tehnici avansate de comunicare2900-
Studii media aplicate - HU3000-
Publicitate şi relaţii publice - DE, EN2900-
Relații publice și publicitate - EN2900-
Publicitate29002800
Relaţii Publice35003000
Producţie media3000-
Comunicare mediatică- Media communication3000-
Management media30002800
Digital media & games Studies - EN3000-
Sănătate Publică / Public Health - EN4300-
Managementul resurselor umane in sectorul public2800-
Administraţie Publică-RO28002600
ContactDetalii
ADRESĂ: Str. Traian Moşoiu nr. 71, RO-400132, Cluj-Napoca
TEL.:+40 736-980-605
FAX:+40 264-406-054
EMAIL:admitere@fspac.ro
SITE:fspac.ubbcluj.ro
FACEBOOK:https://www.facebook.com/fspac.ubb
INSTAGRAM:https://www.instagram.com/fspac
WHATSAPP:0747 96 54 81

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) oferă programe de studiu în Administrație Publică, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Leadership, Publicitate, Științe Politice și Sănătate Publică. Încă de la început, din 1995, facultatea s-a aflat într-o continuă dezvoltare din punct de vedere al programelor de învățământ și de cercetare, al infrastructurii, al calității educației și al activităților extracurriculare.

Misiunea FSPAC este de a forma profesioniști în domeniul științelor politice, administrative și ale comunicării, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficiență și utilitate, între procesul educațional și piața muncii. Corpul profesoral este majoritar format dintr-o echipă tânără, care s-a format în cadrul FSPAC și s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite.

Programele de studiu ale FSPAC oferă un învățământ de calitate, în cadrul căruia activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare îmbină cu succes educația formală și cea nonformală. Totodată, studenții sunt încurajați și susținuți să își dezvolte aptitudinile dobândite de-a lungul semestrelor de studii prin stagii de practică desfășurate în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale.

Pasul 1. Preînscriere (completare Fișă de înscriere)
Intră pe site-ul https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ și completează datele necesare.
Salvează în format PDF fișa completată.
Pasul 2. Creare și accesare cont pentru înscrierea on-line
Apasă butonul "Crează cont" pentru a începe procesul de obținere a datelor de logare (email și CNP)
Apasă butonul "Logare" pentru a intra în contul tău unde poți adăuga documentele și unde poți face plata
Pasul 3. Încărcare documente în cont (cel de la pasul 2)
În cont trebuie să adaugi pe rând documentele necesare înscrierii:
- Fișa cu opțiunile tale, o găsești pe acest site la "Model documente"
- Scrisoarea de motivație, o găsești pe acest site la "Model documente"
- Copie față/verso a Diplomei de Bacalaureat sau a Adeverinței de Bacalaureat
- Copie color după Cartea de Identitate
- Dacă este cazul - actele doveditoare pentru scutire achitare taxă
Apăsați butonul de "Finalizare încărcare date"
Pentru confirmarea locului te rugăm să consulți lista documentelor și să le aduci la sediul nostru.
Pasul 4. Plata on-line a taxei de admitere
Accesează opțiunea de "Plătește" din stânga ecranului. Alege selecția făcută la înscriere și introdu cuantumul plății aferente.
Apasă butonul de plătește și pagina va fi redirecționată pe una securizată unde poți face plata.
După efectuarea plății vei primi un mesaj “Plata online finalizată cu succes!” și pagina va fi redirecționată către contul tău.
Pentru eventuale probleme sau erori te rugăm să iei legătura cu banca emitentă a cardului utilizat.
Pasul 5. Procesare înscriere de către comisia de admitere și verificarea acesteia de către candidat
În contul tău vei putea urmări statusul înscrierii tale, conform mesajelor de mai jos:
- "Dosarul nu a fost procesat de comisia de admitere.". Verifică mai târziu, comisia urmează să analizeze dosarul tău.
- "Dosarul a fost verificat de comisia de admitere.". Comisia a constatat upload-ul documentelor tale. Urmează să le înscrie în sistem.
- "Dosarul a fost respins de comisia de admitere.". Ceva nu este bine la ce ai încărcat. Ia legătura cu noi.
- "Ai fost inscris! Verifică te rog fișa de înscriere. Dacă ai întrebări referitoare la aceasta, ia legătura cu comisia de admitere a facultății.". Totul este ok. Verifică oricum corectitudinea datelor, iar dacă ceva nu este bine atunci contactează-ne.
În continul tău trebuie să apară acum "Numărul legitimației de concurs".
Cu acest număr urmărește site-ul nostru în perioada afișării rezultatelor.

REZULTATE FINALE – ADMITERE LICENȚĂ, IULIE 2019

Specializări LicențăRezultate
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ROCLICK AICI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ HUCLICK AICI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - BISTRIȚACLICK AICI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - SATU MARE ROCLICK AICI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - SF. GHEORGHE ROCLICK AICI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - SF. GHEORGHE HUCLICK AICI
SERVICII ȘI POLITICI DE SĂNĂTATE (PUBLIC HEALTH)CLICK AICI
LEADERSHIP ÎN SECTORUL PUBLICCLICK AICI
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE ROCLICK AICI
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE HUCLICK AICI
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE DECLICK AICI
JURNALISM ROCLICK AICI
JURNALISM HUCLICK AICI
JURNALISM ENCLICK AICI
JURNALISM DECLICK AICI
PUBLICITATECLICK AICI
MEDIA DIGITALĂCLICK AICI
ȘTIINȚE POLITICE ROCLICK AICI
ȘTIINȚE POLITICE HUCLICK AICI
ȘTIINȚE POLITICE ENCLICK AICI
ȘTIINȚE POLITICE RURALCLICK AICI
PUBLICITATE RURALCLICK AICI
JURNALISM RURALCLICK AICI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ SF. GHEORGHE RURALCLICK AICI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ BISTRIȚA RURALCLICK AICI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ RROMICLICK AICI
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE RROMICLICK AICI
Specializări Licență - ETNICIRezultate
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - ETNICICLICK AICI
JURNALISM - ETNICICLICK AICI
MEDIA DIGITALĂ - ETNICICLICK AICI
PUBLICITATE - ETNICICLICK AICI
ȘTIINȚE POLITICE - ETNICICLICK AICI
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE - ETNICICLICK AICI
Listă etnici la buget cu sau fără bursăCLICK AICI

REZULTATE FINALE – ADMITERE MASTERAT, IULIE 2019

SPECIALIZĂRI MASTERATREZULTATE
Administraţie Publică-ROCLICK AICI
Administraţie Publică-ENCLICK AICI
Management si politici publice - HUCLICK AICI
Managementul instituţiilor publice şi non-profitCLICK AICI
Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publiceCLICK AICI
Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/ Science, technology and innovation in public governanceCLICK AICI
Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and managementCLICK AICI
Managementul organizaţiilor politiceCLICK AICI
Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe socialeCLICK AICI
Dezvoltare internaţionalăCLICK AICI
Tehnici avansate de comunicareCLICK AICI
Studii media aplicate - HUCLICK AICI
Publicitate şi relaţii publice - DE, ENCLICK AICI
Relații publice și publicitate - ENCLICK AICI
PublicitateCLICK AICI
Relaţii PubliceCLICK AICI
Producţie mediaCLICK AICI
Comunicare mediatică- Media communicationCLICK AICI
Management mediaCLICK AICI
Sănătate Publică / Public Health - ENCLICK AICI
Managementul resurselor umane in sectorul publicCLICK AICI
Administraţie Publică-FRCLICK AICI
Publicitate-FRCLICK AICI
Relații Publice-FRCLICK AICI

Fă parte din una din cele mai active comunități universitare din România!